Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Roger Trading B.V.

Voor het laatst bijgewerkt op 11 augustus 2023
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Roger Trading B.V.;

Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Roger Trading B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voorde consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: Roger Trading B.V.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Roger Trading B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Roger Trading B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Roger Trading B.V. (rogertrading.nl)
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. Roger Oonk of Dhr. E. Oonk
Groenedwarsweg 4a
7311 DE Apeldoorn

KvK-nummer: 76894762
BTW-nummer: NL860829662B01

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Roger Trading B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Roger Trading B.V. en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit gebeurd door publicatie van deze algemene voorwaarden op de website waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zal de consument hierop gewezen worden en prevaleren deze specifieke product- of dienstenvoorwaarden.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alhoewel alle afbeeldingen slechts ter illustratie dienen en het geleverde product daarom kan afwijken van de getoonde afbeeldingen zal Roger Trading B.V. zich inspannen om een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten te publiceren op haar website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Roger Trading B.V. niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Roger Trading B.V. de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Roger Trading B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Roger Trading B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Roger Trading B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Roger Trading B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Roger Trading B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Roger Trading B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Roger Trading B.V. heeft de volgende informatie die bij het product of dienst aan de consument horen op haar website gepubliceerd, consument dient zich hiervan op de hoogte te stellen alvorens de overeenkomst aan te gaan:
  • het bezoekadres van de vestiging van Roger Trading B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, bij producten waarvoor het herroepingsrecht niet geldt staat dit duidelijk vermeldt;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  • Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Roger Trading B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger van de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Roger Trading B.V. retourneren, conform de door Roger Trading B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer consument het product eenmaal in gebruik heeft genomen kan geen gebruik meer worden gemaakt van het herroepingsrecht.
 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, indien de dienstverlening nog niet is gestart.
 4. Wanneer de dienstverlening reeds is gestart, en de consument wil toch nog gebruikmaken van het herroepingsrecht, kan dat allen indien het op dat moment redelijkerwijs nog mogelijk is om de dienstverlening te beëindigen. In dat geval zijn in ieder geval de, tot op het moment van kenbaar maken van de wens tot het ontbinden van de overeenkomst op basis van het herroepingsrecht, door Roger Trading B.V. reeds gemaakte kosten én de eventuele niet langer te vermijden kosten voor rekening van de consument.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Roger Trading B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. In aanvulling op dit artikel geldt hetgeen staat vermeldt op de website van Roger Trading B.V. op de pagina waarop het retourbeleid wordt uiteengezet, voor zover relevant met betrekking tot het herroepingsrecht.
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Roger Trading B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Mogelijk heeft de consument geprofiteerd van gratis verzending van zijn bestelling, wegens het bereiken van de minimum orderwaarde voor franco levering, dan is het mogelijk dat de consument na het retourneren van een artikel geen recht meer heeft op gratis verzending omdat hierdoor de orderwaarde onder het franco leveringsbedrag is gezakt. In dat geval worden de gemaakte verzendkosten in mindering gebracht van het retourbedrag. 
 4. Optionele, en dus vermijdbare kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, verzekeringspremies voor verzekerd vervoer, kosten voor betaalmethodes wanneer er ook gratis betaalmethodes beschikbaar zijn, worden niet gerestitueerd.
 1. Roger Trading B.V. kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten met in acht neming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Roger Trading B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Roger Trading B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • die zijn vermeldt in artikel 4 van onze retour policy;
 3. Aangezien het herroepingsrecht ziet op het kopen op afstand is het herroepingsrecht dus vanzelfsprekend en uitdrukkelijk niet van toepassing indien de consument de goederen op de bedrijfslocatie van Roger Trading komt ophalen aangezien de consument op dat moment in de gelegenheid is om te controleren of de goederen voldoen aan het aanbod dat is gedaan en zijn of haar verwachtingen.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Roger Trading B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Roger Trading B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Roger Trading B.V. dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 1. Roger Trading B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Roger Trading B.V. kan doen gelden.
 3. De garantietermijn op reparaties uitgevoerd door Roger Trading B.V. bedraagt 14 dagen, en is alleen van toepassing indien alle, voor de desbetreffende reparatie, door Roger Trading geadviseerde werkzaamheden en te vervangen onderdelen door de consument zijn geaccordeerd. De garantie is uiteraard alleen van toepassing wanneer het om hetzelfde defect gaat. De garantie op de reparatie vervalt wanneer de consument, na reparatie door Roger Trading, zelf of een derde aan het gerepareerde heeft laten sleutelen.
 4. Alle garantie-, klachten-  en retours afhandelingen worden door Roger Trading B.V. aangeboden als carry-in-service. Dat wil zeggen dat de klant verantwoordelijk is voor het transport, en de eventuele daarmee gemoeide kosten, naar de vestigingslocatie van Roger Trading B.V. van de goederen of voertuig(en) waarop de klant garantie wil claimen dan wel wil retourneren vanwege een klacht of anderszins.
 1. Roger Trading B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Roger Trading B.V. kenbaar heeft gemaakt. Bij het plaatsen van een bestelling is de consument ervoor verantwoordelijk dat het opgegeven verzendadres juist is. Roger Trading B.V. heeft, om de consument hierbij te assisteren, een hulpmiddel in de afrekenpagina ingebouwd waarmee het adres wordt gecontroleerd aan de hand van postcodedatabases, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De consument blijft er te allen tijde voor verantwoordelijk dat het opgegeven adres het juiste adres is. Pakketten die verloren gaan of zoek raken ten gevolge van foute adressering worden niet vergoedt, Roger Trading B.V. is hiervoor nimmer aansprakelijk. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeldt, zal Roger Trading B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal Roger Trading B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Roger Trading B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging, vermissing, brand, diefstal en waterschade van producten tijdens verzending/transport, vanaf het moment dat de bestelling het magazijn van Roger Trading B.V. verlaat tot aan het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Roger Trading B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger van de consument, berust bij de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Roger Trading B.V. biedt bij elke bestelling die op haar website wordt gedaan standaard een verzekering aan die een volledige dekking biedt voor de in artikel 11 lid 6 genoemde transportrisico’s, tegen de alsdan geldende en duidelijk bij de aanbieding vermelde prijsopslag. Consument is uiteraard niet verplicht van deze service gebruik te maken.
 8. Voor het bezorgen van de bestellingen die de consument doet bij Roger Trading zal in de regel gebruikt worden gemaakt van een externe partij zoals DHL, PostNL, DPD etc. Partijen komen overeen dat een aflevermelding van de voor het bezorgen van de bestelling door Roger Trading ingeschakelde externe partij, via de track & trace informatie die deze partij via internet communiceert, als overtuigend en bindend bewijs geldt dat de bestelling is geleverd.
 9. Indien de consument een verzekering heeft afgenomen zoals omschreven in artikel 11 lid 7 moet de consument eventuele gebreken, schade of manco’s binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling melden. Deze termijn van 24 uur begint op de datum en het tijdstip van de aflevermelding zoals die wordt gedaan door de externe partij die namens Roger Trading de bestelling aflevert, conform het bepaalde in artikel 11 lid 8.
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor het leveren van goederen vooraf, als onderdeel van het bestelproces, te worden voldaan. Ingeval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dient de consument bij oplevering van de dienst direct alle verschuldigde bedragen te voldoen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Roger Trading B.V. te melden.
 3. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Roger Trading B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de kosten die hiermee verband houden in rekening te brengen.
 1. Roger Trading B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Roger Trading B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Roger Trading B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Roger Trading B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen schriftelijk te worden vastgelegd en duidelijk aan de consument worden gecommuniceerd via deze website op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 1. Als Roger Trading B.V. een opeisbare vordering op de consument heeft, kan hij het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de consument die hij onder zich heeft, voor al hetgeen aan hem verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst, vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten. Als de consument niet binnen 30 dagen alle opeisbare vorderingen heeft voldaan staat het Roger Trading B.V. vrij om te doen met de goederen als hij wenst. De consument heeft nimmer het recht van retentie terzake goederen van Roger Trading B.V.
 2. Het is de consument niet toegestaan om enige vordering van Roger Trading B.V. op hem te verrekenen.
 3. Het is de consument niet toegestaan om enig recht uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roger Trading B.V.
 1. Op overeenkomsten tussen Roger Trading B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
 1. Roger Trading levert goederen aan consumenten en bedrijven. De klant is hierbij eindverantwoordelijke, en dient onder andere zelf in te schatten of hij de gekochte spullen succesvol kan monteren, voor zover dat van toepassing is. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor problemen die ontstaan door of na de montage van de gekochte producten. Zoals, maar niet beperkt tot:
  • diefstal
  • schade
  • brand
  • ongelukken
  • boetes
 2. In het geval dat Roger Trading B.V. een reparatie moet uitvoeren aan een voertuig van de consument waarvoor het nodig is dat een medewerker van Roger Trading B.V. een proefrit maakt op het voertuig, is Roger Trading B.V. niet aansprakelijk voor verkeersboetes verband houdende met niet reglementaire aanpassingen aan het voertuig, zoals maar niet beperkt tot:
  • niet reglementaire verlichtingsitems op het voertuig
  • te hoge capaciteit van het voertuig (opgevoerd voertuig), ook snelheidsboetes voortvloeiend hieruit zijn voor rekening van de consument

Roger Trading B.V. kan haar Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden naar eigen goeddunken op elk willekeurig moment updaten of wijzigen, wanneer we dat doen zullen we ook de ‘Laatst ge-update datum’ bovenaan deze pagina over onze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden aanpassen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig.